Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Szkolenia Kierowców GUT jazda

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), uprzejme informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma „Ośrodku Szkolenia Kierowców GUT jazda Rafał Gut’’ ul. Pomianowskiego 27, 86-010 Koronowo. Tel. 537473989, e-mail gutjazda@onet.pl.
 2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Rafał Gut, tel. 537473989, e-mail: rafalgut@onet.eu
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b, c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
  w związku Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U.2011 Nr 30 poz. 151, ze zm.):

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
   żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą przedmioty, którym mamy obowiązek przekazania danych na gruncie obowiązujących
  przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 6. Jako administrator danych zapewniamy prawo do dostępu do danych oraz:
  • sprostowanie, żądanie ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • skorzystanie z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do
   przenoszenia danych do innego administratora danych.
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
   którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało
  niemożnością zawarcia i wykonania umowy.
 9. Informujemy, że dane osobowe nie będą w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Informujemy że nie zamierzamy przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.